Code of conduct

Nordrums leverantörer ska alltid respektera de grundläggande arbetstagarrättigheterna i sin verksamhet och de produkter/tjänster som levereras till Nordrum skall vara producerade enligt villkor som är kompatibla med de mänskliga rättigheterna.

Leverantören ska respektera de mänskliga rättigheterna enligt FN-definitionen:

  • principer och rättigheter
  • nationell lagstiftning
  • lagstiftningen i de länder där Leverantören är etablerad ska respekteras och är alltid ett minimum krav

Sätter nationella lagstiftning strängare krav än ILO-konventionerna och FN-förklaringen om mänskliga rättigheter, skall denna alltid ha företräde.

Avskaffande av barnarbete (ILO 138 och 182). Barnarbete såsom definierat i ILO-konventionen får inte förekomma, och Leverantören har ett ansvar för att utveckla socialt och ekonomiskt hållbara alternativ (t.ex. utbildning) till barnarbete i de fall där det förekommer.

Avskaffande av tvångsarbete (ILO 29 och 105). Ingen form av tvångsarbete accepteras.

Avskaffande av diskrimination (ILO 100 och 111). Särbehandling på grund av etnisk tillhörighet, kön, religion, social bakgrund, funktionshinder, politisk övertygelse eller sexuell läggning är inte tillåten. Lön utbetalas direkt till medarbetaren i tid och i full omfattning. Den nationella minimilönen är den lägsta acceptabla lönen. Egentlig arbetstid får inte överstiga den lagliga gränsen och övertidsarbete ska ersättas.

Föreningsfrihet och kollektiva avtalsförhandlingar (ILO 87 och 98) I länder där föreningsfriheten är begränsad eller under utveckling ska Leverantören säkerställa att medarbetarna får möta ledningen för att diskutera lön och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.

Leverantören ska sträva efter att reducera energi- och resursförbrukningen samt avfall och emissioner till atmosfären, jorden och vattnet. Kemikalier ska behandlas på ett för människor och natur försvarligt sätt.

Arbetsmiljön ska upprätthålla en nivå i överensstämmelse med internationella riktlinjer. Medarbetarna ska informeras om de potentiella hälsorisker, som kan uppstå. Alla medarbetare ska ha tillgång till och använda relevant säkerhetsutrustning. Leverantörer, CEO/firmatecknare som skriver under samarbetsavtalet som medföljer detta dokument bekräftar att Leverantören och eventuella underleverantörer följer de krav som har formulerats i detta dokument. Signaturen ger Nordrum rätt till inspektion, eller att på annat sätt undersöka, dokumentera att kraven efterlevs. De oförenligheter i CSR-krav, som inte har korrigerats omgående efter behörig varning från Nordrum, ger Nordrum rätt att annullera samtliga köp.